Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Процедури по ЗОП

Инженеринг за изграждане, обзавеждане и оборудване на нова детска градина за две градински и две яслени групи и прилежаща инфраструктура

02.10.2020 16:16:04

Район Витоша – СО, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за изграждане, обзавеждане и оборудване на нова детска градина за две градински и две яслени групи и прилежаща инфраструктура в УПИ IV-144,145 - за обединено детско заведение, гр. София, кв. 228, м. „Павлово-Бъкстон“ по плана на Район Витоша – СО“.

„Аварийни ремонти в сгради от образователната инфраструктура на територията на Район Витоша, Столична община“

20.08.2020 15:26:32

Район Витоша – СО, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Аварийни ремонти в сгради от образователната инфраструктура на територията на Район Витоша, Столична община“, на следните три подобекта: (1) Подобект 1: „Авариен ремонт на покрива и отоплителната инсталация на ДГ №116 „Мусала“, с административен адрес гр. София, ул. „Симеон Радев“ №73а, кв. „Гърдова глава“, Район Витоша, Столична община“; (2) Подобект 2: „Авариен ремонт на кухня и прилежащи складови помещения в ДГ №60 „Бор”, находяща се в УПИ І-за климатична детска градина, кв. 24, м. „Карпузица”, с административен адрес гр. София, ул. „Княжевска“ № 41, Район Витоша, Столична община“ и (3) Подобект 3: „Авариен ремонт на кухня в ДГ № 37 „Вълшебство”, ситуирана в УПИ І-за ОДЗ, кв. 258, м. „Павлово – Бъкстон” по плана на гр. София, с административен адрес гр. София, ул. „Белмекен” № 1, Район Витоша, Столична община“.

„Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на обекти от техническата и пътна инфраструктура на територията на Район Витоша, Столична община“

17.08.2020 15:41:13

„Изпълнение на строително-монтажни и ремонтни работи на обекти от техническата и пътна инфраструктура на територията на Район Витоша, Столична община“ по три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Текущ ремонт и рехабилитация на общинска инфраструктура (улична, пътна мрежа и съоръжения към нея) на територията на Район Витоша - СО за 2020 г.“. Обособена позиция №2: „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за аварийно възстановяване на обрушен скат над ул. „Цар Симеон I“, преди с. Мърчаево, Район Витоша“. Обособена позиция №3: „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за аварийно възстановяване на подпорна стена на ул. „Подкраище“ № 20, с. Владая, Район Витоша“.

„Подобряване на енергийната ефективност на сградата на 2ро СУ „Академик Емилиян Станев“

01.04.2020 11:51:15

Район Витоша – СО, обявява открита обществена поръчка по ЗОП с предмет: „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на 2ро СУ „Академик Емилиян Станев“ - гр. София, ул. „Генерал Суворов“ № 36, Район Витоша, Столична община“.

„Изготвяне на инвестиционни проекти за изграждане/ново строителство, реконструкция, рехабилитация, основни и текущи ремонти на обекти на територията на Район Витоша – СО“

03.01.2020 09:09:25

„Изготвяне на инвестиционни проекти за изграждане/ново строителство, реконструкция, рехабилитация, основни и текущи ремонти на обекти на територията на Район Витоша – СО“, по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изготвяне на инвестиционни проекти за изграждане/ново строителство, реконструкция, рехабилитация, основни и текущи ремонти на обекти от социалната инфраструктура и сградния фонд на Район Витоша - СО“; Обособена позиция №2: „Изготвяне на инвестиционни проекти за изграждане/ново строителство, реконструкция, рехабилитация, основни и текущи ремонти на обекти на техническата и пътна инфраструктура на територията на Район Витоша - СО“.

Рамково споразумение за строителство по две позиции

20.12.2019 16:17:16

Район Витоша - СО обявява открита процедура за избор на потенциални изпълнители за сключване на Рамково споразумение с предмет: „Ново строителство, ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на обекти от социалната инфраструктура, сградния фонд, техническата и пътна инфраструктура на Район Витоша, Столична община” по две обособени позиции: обособена позиция №1: „Ново строителство, ремонт, реконструкция, рехабилитация и възстановяване на обекти от социалната инфраструктура и сградния фонд на Район „Витоша“ – СО“ и обособена позиция №2: „Ново строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на обекти на техническата и пътна инфраструктура на територията на Район Витоша - СО“.