Разширено търсене - синтаксис на заявките

Въведение

По-долу ще намерите синтаксиса на AdvSearch за създаване на заявки за търсене.

Термини

Заявката е разделена на термини и оператори. Съществуват два вида термини: Единични термини и Фрази.

Единичен термин е единична дума, като "test" или "hello".

Фраза е група от думи, оградена от двойни кавички, като "hello dolly".

Множество термини могат да бъдат комбинирани, заедно с булеви оператори, за да създадат по-сложна заявка (вижте по-долу).

Търсения със заместване

AdvSearch поддържа единични и множествени търсения със заместващи символи в единични термини (не в заявките с фрази).

За да извършите единично търсене със заместващ символ, използвайте символа "?".

За да извършите множествено търсене със заместващ символ, използвайте символа "*".

Единичното търсене със заместващ символ търси термини, които да съответстват на заместения символ. Например, за да търсите "text" и "test", може да използвате търсенето:

te?t

Множественото търсене със заместващ символ търси 0 или повече знаци. Например, за да търсите test, tests или tester, може да използвате:

test*

Също така, може да използвате търсенето със заместване в средата на термин.

te*t

Забележка: Не може да използвате символите * или ? като първи знак в търсенето.

Булеви Оператори

Булевите оператори позволяват комбинирането на термини чрез логически оператори. AdvSearch поддържа И, ИЛИ, и НЕ като Булеви оператори (Забележка: Булевите оператори трябва да бъдат изписани с главни букви).

ИЛИ

Операторът ИЛИ е свързващият оператор по подразбиране. Това означава, че ако няма Булеви оператор между два термина, се използва операторът ИЛИ. Операторът ИЛИ свързва термина и открива съответстващ документ, ако единият от термините съществува в документа. Това е еквивалент на множество, използващо съюз. Символът ||може да се използва вместо думата ИЛИ.

За да търсите документи които съдържат "jakarta apache" или само "jakarta", използвайте следната заявка:

"jakarta apache" jakarta

или

"jakarta apache" OR jakarta

И

Операторът И свързва документи, в които и двата термина се съдържат в текста на единичен документ. Това е еквивалент на множество, използващо пресичане. Знакът && може да се използва вместо думата И.

За търсите документи, които съдържат "jakarta apache" и "Apache Lucene", използвайте следната заявка:

"jakarta apache" AND "Apache Lucene"

НЕ

Операторът НЕ изключва документи, в които се съдържа терминът, поставен след НЕ. Това е еквивалент на множество, използващо разлика. Знакът ! може да бъде използван вместо думата НЕ.

За да търсите документи, които съдържат "jakarta apache", но не и "Apache Lucene", използвайте следната заявка:

"jakarta apache" NOT "Apache Lucene"

Забележка: Операторът НЕ не може да се използва само с един термин. Например, следната заявка няма да даде никакви резултати:

NOT "jakarta apache"

Групиране

AdvSearch поддържа използването на кръгли скоби за групиране на условията, за да създаде подзаявки. Това може да бъде много полезно, ако искате да контролирате булевата логика на заявката.

За да търсите "jakarta" или "apache" и "website", използвайте следната заявка:

(jakarta OR apache) AND website

Това елиминира всякакво объркване и ви уверява, че при търсенето на "website", трябва да присъства един от двата термина "jakarta" или "apache".