Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

„Изпълнение на строителни интервенции в сгради от образователната инфраструктура на територията на Район Витоша, Столична община“

19.06.2023 08:04:35

Район Витоша – СО, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Изпълнение на строителни интервенции в сгради от образователната инфраструктура на територията на Район Витоша, Столична община“, с включени следните два подобекта: (1) Подобект 1: „Ремонт на помещения в сградата на 50то ОУ „Васил Левски“, с административен адрес гр. София, Район Витоша, кв. „Драгалевци“, ул. „Бела Дона“ № 1“; (2) Подобект 2: „Ремонт на вентилационната инсталация в кухненския блок на ДГ №37 „Вълшебство“, с административен адрес гр. София, Район Витоша, ул. „Белмекен“ №1“.

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 52ро ОУ „Цанко Церковски“, кв. „Бояна“, Район Витоша-СО“

12.07.2018 14:03:12

Район Витоша - СО, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, Ви отправя покана да представите оферта за изпълнение на обществена поръчка: „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 52ро ОУ „Цанко Церковски“, кв. „Бояна“, Район Витоша-СО“, с цел сключване на конкретен договор по Рамково споразумение №РВТ16-ДГ55-8/19.08.2016 г..