Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Събиране на оферти с обява или покани до определени лица

Отоплителната инсталация на 5то ОУ „Иван Вазов“

16.05.2023 15:34:11

Район Витоша – СО, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Ремонт и подмяна на отоплителната инсталация на 5то ОУ „Иван Вазов“, гр. София, кв. „Павлово“, ул. „Симеон Радев“ №31“.

„Изграждане, обзавеждане и оборудване на нова детска градина за четири градински и три яслени групи и прилежаща инфраструктура в м. „Карпузица“

07.11.2022 16:00:16

Район Витоша – СО, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: : „Изграждане, обзавеждане и оборудване на нова детска градина за четири градински и три яслени групи и прилежаща инфраструктура в УПИ I – за детска градина, кв. 15, м. „Карпузица“, по плана на гр. София, Район Витоша – СО“.

„Разширяване на съществуващото спортно игрище на 52ро ОУ „Цанко Церковски“

11.02.2021 15:37:41

Район Витоша – СО, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-10/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Разширяване на съществуващото спортно игрище на 52ро ОУ „Цанко Церковски“, кв. „Бояна“, Район Витоша-СО“ .

Разрушаване на сграда

03.02.2021 16:26:45

Район Витоша – СО, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Разрушаване без взрив и фактическо премахване на недовършена сграда, находяща се в УПИ VI, кв. 6, м. „Манастирски ливади – запад“, с идентификатор 68134.1932.2144 по КК и КР на гр. София, Район Витоша“.