Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Процедури по ЗОП

„Строително-монтажни работи по изграждане, обзавеждане и оборудване на сгради от образователната инфраструктура на Район Витоша, Столична Община“ по две обособени позиции:

06.08.2020 13:15:14

Район Витоша – СО, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Строително-монтажни работи по изграждане, обзавеждане и оборудване на сгради от образователната инфраструктура на Район Витоша, Столична Община“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Изграждане, обзавеждане и оборудване на нова детска градина за четири градински и една яслена групи, физкултурен салон, кухненски блок и прилежаща инфраструктура в УПИ II-163 – „за обединено детско заведение и ТП“, кв. 197, м. „Павлово-Бъкстон“ по плана на Район Витоша – СО – филиал на ДГ №116 „Мусала“. Обособена позиция №2: „Изграждане, обзавеждане и оборудване на нов учебен корпус на 52ро ОУ „Цанко Церковски“ в УПИ I - за училище (ПИ с идентификатор 68134.1937.1503), кв. 210г, м. „Гърдова глава“, гр. София, Район Витоша - СО“.

Доставка на нетна ел.енергия за нуждите на СО-район "Витоша"

22.11.2018 10:43:43

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ, КООРДИНАТОР НА СТАНДАРТНА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА, ПЪЛНО АДМИНИСТРИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИЯ ПОТОК С ЕСО И ПОЕМАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА НЕБАЛАНСИ ЗА НУЖДИТЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ВИТОША

„ ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА НЕТНА АКТИВНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ВИТОША“

03.08.2017 16:37:34

Шаблон за обществена поръчка (тук можете да въведете кратко въведение за Вашата ОП; това въведение е видимо в публичната част на приложението).

„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на детски градини на територията на Район Витоша - СО“.

24.06.2017 09:01:36

Шаблон за обществена поръчка (тук можете да въведете кратко въведение за Вашата ОП; това въведение е видимо в публичната част на приложението).

„Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради"

18.05.2017 13:24:01

СО-район „Витоша“ обявява ОП с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни дейности по "Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради", на територията на Столична община, район „Витоша“