Публични покани

„Изграждане, обзавеждане и оборудване на нова детска градина за три яслени групи и прилежаща инфраструктура в УПИ XII-251, кв. 58, м. „Бояна“ по плана на гр. София, Район Витоша – СО“.

06.07.2022 16:14:46

Район Витоша – СО, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Изграждане, обзавеждане и оборудване на нова детска градина за три яслени групи и прилежаща инфраструктура в УПИ XII-251, кв. 58, м. „Бояна“ по плана на гр. София, Район Витоша – СО“.

„Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) на обект: „Изграждане на спортен център на открито в УПИ II-за спортен център, кв. 70а, м. „в.з. Симеоново-Север-Разширение

01.07.2022 14:47:14

Район Витоша – СО, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) на обект: „Изграждане на спортен център на открито в УПИ II-за спортен център, кв. 70а, м. „в.з. Симеоново-Север-Разширение“, на територията на Район Витоша – СО“.

Шаблон за публична покана (тук можете да въведете по-описателно име/заглавие на Вашата ПП; помага за индексирането)

16.07.2021 14:39:33

Район Витоша – СО, в качеството си на Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 9, предл. второ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на основание чл. 82, ал. 4, т. 1 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение №РВТ20-ДГ55-9/30.07.2020 г., обявява обществена поръчка за вътрешен конкурентен избор с предмет: „Текущи ремонти в сгради от образователната инфраструктура на територията на Район Витоша, Столична община“

Проектиране и изграждане на ново улично осветление на обекти на територията на Столична община, район „Витоша“]

31.10.2019 16:22:55

Проектиране и изграждане на ново улично осветление на обекти на територията на Столична община, район „Витоша“]

Изпълнение на строително-монтажни работи на обекти от инженерната инфраструктура

24.09.2019 15:58:50

СО-район „Витоша“ обявява обществена поръчка, възлагана чрез вътрешен конкурентен избор, провеждан по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП, във връзка с Рамково споразумение № РВТ16-ДГ55-11 от 16.09.2016 г. с предмет : „Изпълнение на строително-монтажни работи на обекти от инженерната инфраструктура на територията на Район Витоша, Столична община“ по следните две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Авариен ремонт и рехабилитация на мост на ул. „Крайречна“, кв. „Симеоново“, Район Витоша“. Обособена позиция №2: „Инженеринг (проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор) за изпълнение на основен ремонт на мостово съоръжение по ул. „Деспот Слав“ над река Панчарица, кв. Павлово, Район Витоша

Примерна публична покана: Доставка на софтуерни лицензи за общинска администрация Бургас.

08.07.2014 19:38:00

Доставка на софтуерни лицензи за NetSupport Manager за 410 потребители с включена едногодишна поддръжка, с актуализации на софтуера, при условия 24х7.