Становище на АОП с осъществен предварителен контрол